Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn.

Stowarzyszenie InvesThink

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia InvesThink i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

7. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) Propagowanie wiedzy w obszarze szeroko rozumianych rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu zarządzania majątkiem osób indywidualnych (wealth management),
2) Opiniowanie, komentowanie zmian prawnych oraz rozwiązań w tym obszarze,
3) Promocja najwyższych standardów działania, w tym etycznych, w obszarze wealth management oraz szerzej: zarządzania inwestycjami,
4) Wspieranie rozwoju polskiego rynku finansowego.

8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne(ą):

1) Działalność informacyjną, promocyjną, i wydawniczą służącą realizacji celów regulaminowych,
2) Działalność edukacyjną (w tym m.in. prowadzenie szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów),
3) Tworzenie i publiczną dystrybucję materiałów analitycznych oraz opiniujących, 4) Działalność naukową w obszarach wyszczególnionych w pkt. 7,
5) Tworzenie stron/y internetowych/ej o tematyce związanej z celami regulaminowymi,
6) Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem celów regulaminowych.

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

10. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

11. 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
1) śmierci członka,
2) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

1) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,
2) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
3) działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 3 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy.

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu

12. 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 członków Zarządu. Na funkcję Prezesa wybiera Zebranie Członków.
2. Zarząd powołuje się na 2 letnią wspólną kadencję.

13. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

14. 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.
3. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

15. Do kompetencji Zarządu należy:

1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.
2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.
5. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia z zastrzeżeniem pkt 17 regulaminu Stowarzyszenia.
8. Zwoływanie Zebrań Członków.
9. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia

16. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa.

17. 1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

18. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.